Digit
O nama Posao Novosti Kontakt


Akcije i najave


Projektovanje računarskih mreža

Za formiranje LAN mreže potrebno je obezbediti niz tehničkih preduslova. Zbog toga projekat LAN mreže započinje detaljnim snimanjem lokacije sa ciljem da se prikupe potrebni podaci, kao što su postojeće stanje instalacija, građevinske osnove objekta, kao i detalji energetskog uzemljenja. Dalji postupci se sastoje od preliminarnog određivanja horizontalnih i vertikalnih kablovskih trasa i razmeštaja razvodnih kabineta.

Projekat LAN mreže obuhvata:

Shema strukturnog kabliranjaStrukturirano kabliranje

Savremene računarske mreže se u najvećem broju slučaja realizuju po principu "Strukturiranog kabliranja", što znači da se radni prostor objekta deli na radna mesta do kojih se sprovodi par signalnih UTP kablova za prenos podataka i govora. Signalni kablovi se sastoje od 4 bakarne "upredene parice" (Twisted Pair). Radno mesto se projektuje sa najmanje jednim dvostrukim signalnim priključkom na svakih 6 do 8 m2 korisne radne površine.

Sistem strukturiranog kabliranja se sastoji od horizontalnih i vertikalnih kablovskih trasa. Spratni kabinet pokriva deo horizontalne površine, poštujući tehničko ograničenje trase od najviše 90m dužine, tako da se zavisno od arhitekture objekta, postavlja jedan ili više spratnih kabineta po spratnoj osnovi. Kabinet je razvodni orman u kome se koncentrišu kablovske trase i smešta odgovarajuća aktivna mrežna oprema. Vertikalne trase povezuju spratne kabinete.

I horizontalne i vertikalne kablovske trase se izvode u formi zvezde, da bi se obezbedilo da u slučaju prekida pojedine trase ostatak sistema radi. Ovaj sistem se osim horizontalnih trasa odnosi i na vertikalne, tako da se i sve vertikalne trase završavaju u jednom centralnom kabinetu, a kablovska struktura ima oblik složene "zvede zvezda", kojoj je početak u centralnom kabinetu, a kraj u priključnoj kutiji u okviru radnog mesta.

TIA/EIA standardi

Više međunarodnih standarda pokriva oblast strukturiranog ožičenja. To su:

Karakteristike pasivnog ožičenja

Kablovske trase se završavaju RJ45 konektorima, pri čemu se u slučaju horizontalnih vodova jedan konektor nalazi u sklopu prespojnog polja, a drugi u priključnici u okviru radnog mesta. Za povezivanje radnog mesta potrebna su dva fleskibilna prespojna kabla, jedan od priključnice do računara i drugi od prespojnog polja do aktivnog mrežnog uređaja.

UTP kabl kategorije 5Za ispravan rad mreže potrebno je da se kablovski sistem (kablovi i priključni elementi) formira od komponenti koje zadovoljavaju tehničke standarde. Za rad Fast Ethernet mreže (prenos podataka brzinom od 100 Mbps), potrebno je da svi elementi zadovoljavaju zahteve kategorije 5 (cat 5). Kategorija elemenata pasivne instalacije je najčešće 5, 5e ili 6, što znači da je instalacija u stanju da prenosi podatke brzinom od 100, 125 i 250 Mbps.

Kategorije pasivnog ožičenja

Kategorija Maksimalna brzina prenosa Primena
CAT 1 do 1Mbps (1 MHz) Analogni prenos glasa (POTS)
BRI ISDN
CAT 2 4 Mbps Uglavnom za IBM Token Ring ožičenje
CAT 3 16 Mbps Prenos glasa i podataka preko 10BASE-T Etherneta
CAT 4 20 Mbps Za 16 Mbps Token Ring
CAT 5 100 Mbps
1000 Mbps (4 parice)
100 Mbps TPDDI
155 Mbps ATM
Gigabit Ethernet
CAT 5E   100 Mbps TPDDI
155 Mbps ATM
CAT 6 do 400 MHz Brze širokopojasne aplikacije
CAT 7 600-700 MHz Još brže širokopojasne aplikacije

Nad izvedenom instalacijom se izdaje Atest (Cable Certification Report) koji garantuje rad pasivnog sistema u predviđenom opsegu.