Digit
O nama Posao Novosti Kontakt


Akcije i najave


EDIS - billing sistem

EDIS je softverski paket koji omogu膰ava izvr拧enje, kontrolu, pra膰enje i upravljanje svim poslovima u poslovnim sistemima elektrodistributivnih kompanija, i kompanija 膷ija delatnost je trgovina elektri膷nom energijom. Servisno orijentisana arhitektura sistema EDIS obezbe膽uje potpuno razdvajanje ra膷unarske podr拧ke poslovima koji se obavljaju u elektrodistributivnim kompanijama, od poslova ugovaranja prodaje, billing-a i naplate elektri膷ne energije koji se izvr拧avaju u okviru delatnosti trgovine elektri膷nom energijom.

Preko implementiranih XML interfejs struktura izvr拧ena je integracija sistema elektrodistribucije i trgovine elektri膷nom energijom. Implementiran na膷in integracije obezbe膽uje dvosmernu distribuciju (razmenu) podataka izme膽u sistema 膷ime se zna膷ajno unapre膽uje nivo usluga prema krajnjim korisnicima sistema, skra膰uje vreme realizacije poslova i elimini拧u neuskla膽enosti u podacima koji su od klju膷nog interesa za efikasno funkcionisanje oba sistema.

Arhitekturu sistema EDIS 膷ine slede膰i podsistemi:

EDIS Elektrodistribucija

路 Nabavka EE
路 Nomenklature i klasifikacije
路 Odobrenja
路 Merni ure膽aji
路 Mesta merenja
路 O膷itavanja
路 Kontrola potro拧nje
路 Ba啪darnica
路 Rekapitulacije
路 Administracija i kontrola pristupa

EDIS Trgovina

路 Nomenklature i klasifikacije
路 Ugovaranje prodaje EE
路 Kupoprodajni odnosi
路 Tarifni sistem
路 Billing
路 Naplata
路 Kontrola potra啪ivanja
路 Tu啪be
路 Finansijska analitika
路 Administracija i kontrola pristupa

EDIS je Web orijentisan sistem, realizovan je na najnovijoj Oracle tehnolo拧koj platformi u Java i XML tehnologijii i intergisan je sa FIS (Financial and Industrial Systems) podsistemima: Upravljanje ljudskim resursima, Obra膷un zarada, Blagajna&Putni nalozi, Osnovna sredstva, Finansijska operativa, Finansijsko knjigovodstvo, Analiti膷ko knjigovodstvo, Upravljanje zalihama, Materijalno knjigovodstvo, Vozila i Odr啪avanje ma拧ina i opreme.